Služby

Spoločnosť Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o. poskytuje komplexné konzultačné, projektové, inžinierske služby služby a služby stavebného dozoru najmä v oblasti:

  • hydrotechnické stavby - malé vodné elektrárne
  • skládky odpadu
  • vodovody, kanalizácie, čistiarne odpadových vôd
  • úpravy tokov, revitalizácie vodných tokov
  • prevádzkové a manipulačné poriadky vodohospodárskych diel