Uzavretie a rekultivácia skládky odpadu Krupina – Biely Kameň

Názov stavby:Uzavretie a rekultivácia skládky odpadu Krupina – Biely Kameň
Investor:Mestský podnik služieb Krupina
Stavebný dozor:Gajdoš – Consulting Engineers s.r.o.
Investičný náklad stavby:1.177 mil. Eur bez DPH